เวทีสานสัมพันธ์เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ SMART CAMP 4-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ:ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ วันที่ 3-5 ตุลาคม 2561 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
ดาวน์โหลดคู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี สำหรับโครงการภายใต้แผนสุขภาวะชุมชน update 16 กันยายน 2561


เวทีสานสัมพันธ์เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ SMART CAMP: SMART Network SMART Community ระหว่างวันที่ 1 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่และ ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนคร... อ่านเพิ่มเติม »


เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ:ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ วันที่ 3-5 ตุลาคม 2561 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี... อ่านเพิ่มเติม »


คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี สำหรับโครงการภายใต้แผนสุขภาวะชุมชน... อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 16 กันยายน 2561
คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี สำหรับโครงการภายใต้แผนสุขภาวะชุมชน update 16 กันยายน 2561

วันที่ 01 มีนาคม 2561
คู่มือการเงินโครงการย่อย
แบบฟอร์มเอกสารการเงินโครงการย่อย

วันที่ 05 ตุลาคม 2560
คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี สำหรับโครงการภายใต้แผนสุขภาวะชุมชน

วันที่ 03 สิงหาคม 2560
.รายการหนังสือ
1. Catalog
2. ท่องเที่ยวชุมชน
3. ประมวลฯ เวที
4. คู่มือ
5. หนังสืออื่นๆ

วันที่ 05 เมษายน 2560
คู่มือรณรงค์และขับเคลื่อน “ลดเมา เพิ่มสุข : ปฏิบัติการ ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ”

วันที่ 03 มีนาคม 2560
0301 1. ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่น สู่SDG_รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร
0302 2.การขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน_ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
0303 3.ชุมชนท้องถิ่น ฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน_ศ.นพ.ประเวศ วะสี

วันที่ 02 มีนาคม 2560
0202 เศรษฐกิจพอเพียงและความมั่นคงชุมชน_จัดการพลังงานให้ยั่งยืน_นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณ
0203 1. เท่าเทียมเท่าถึงชุมชนเกื้อกูล_ปาฐกถา_พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์
0203 2. เท่าเทียมเท่าถึงชุมชนเกื้อกูล_เวทีถกแถลง_นายนพดล ณ เชียงใหม่
0203 3. เท่าเทียมเท่าถึงชุมชนเกื้อกูล_เวทีถกแถลง_ นายมานพ ยะเขียว
0203 4. เท่าเทียมเท่าถึงชุมชนเกื้อกูล_เวทีถกแถลง_นางชุติพันธุ์ ทองชื่น
0203 5. เท่าเทียมเท่าถึงชุมชนเกื้อกูล_เวทีถกแถลง_นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์
0203 6. เท่าเทียมเท่าถึงชุมชนเกื้อกูล_เวทีถกแถลง_นายอาหะมะ วายะ
0203 7. เท่าเทียมเท่าถึงชุมชนเกื้อกูล_บรรยายพิเศษ_รศ.วิทยากร เชียงกูล

วันที่ 01 มีนาคม 2560
0100 1.รายงานการขับเคลื่อนเครือข่าย_นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์
0100 2.เมืองนิยม_ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
0100 3.สานพลังภาคียุทธศาสตร์_ท่านธวัชชัย ฟักอังกูร
0100 4.เสวนา_รองธนา ยันตรโกวิท
0102 1. เศรษฐกิจพอเพียงและความมั่นคงของชุมชน_ปาฐกถา_ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
0103 1. เท่าเทียมเท่าถึงชุมชนเกื้อกูล_สวัสดิการสังคมโดยชุมชนเกื้อกูล_ศรายุทธ ธรเสนา
0103 2. เท่าเทียมเท่าถึงชุมชนเกื้อกูล_สวัสดิการสังคมดดยชุมชนเกื้อกูล_ สมบุญ จึงคูพัฒนา
0103 3. เท่าเทียมเท่าถึงชุมชนเกื้อกูล_สวัสดิการสังคมโดยชุมชนเกื้อกูล_ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
WS RECAP ใต้ล่าง 19-20 กพ. 2517 (โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)

วันที่ 15 ธันวาคม 2559
RECAP send button diagram
WS RECAP Online 15-16 ธ.ค.สสส


วันที่ 09 ธันวาคม 2559
คู่มือการเงิน
คู่มือภาษีอากร ฉบับปรับปรุง 7 กย. 59

วันที่ 16 กันยายน 2559
ประเด็น"รูปแบบการรณรงค์" ห้องประชุมรณรงค์ เวลา๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

วันที่ 15 กันยายน 2559
ประเด็นผู้สูงอายุ หัวข้อ: การออกแบบที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ (Universal Design) รศ.ดร.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ (เอกสาร2)
ประเด็นผู้สูงอายุ หัวข้อ: การออกแบบที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ (Universal Design) รศ.ดร.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ (เอกสาร3)
ประเด็นผู้สูงอายุ หัวข้อ: การออกแบบที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ (Universal Design)(เอกสาร1)รศ.ดร.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ เวทีสานพลังจัดการตนเอง เสริมความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น สร้างสุขภาวะทุกมิติ วันที่ ๑๔-๑๖ กัน
ประเด็นแอลกอฮอลล์ (เอกสาร1)
ประเด็นแอลกอฮอลล์ (เอกสาร2)
เอกสารประกอบการฝึกอบรม"แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเพื่อขับเคลื่อนระบบอาหารชุมชน" (เอกสาร1)
เอกสารประกอบการฝึกอบรม"แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเพื่อขับเคลื่อนระบบอาหารชุมชน" (เอกสาร3))
เอกสารประกอบการฝึกอบรม"แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเพื่อขับเคลื่อนระบบอาหารชุมชน" (เอกสาร4)
เอกสารประกอบการฝึกอบรม"แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเพื่อขับเคลื่อนระบบอาหารชุมชน" (เอกสารหมายเลข 2)

วันที่ 23 สิงหาคม 2559
RECAP Digitalized (ร่าง) เอกสารอบรม
RECAP flow (send button)

วันที่ 02 สิงหาคม 2559
เอกสารอบรม Memberofhcs / RAMA GARDEN / 2 สค. 59

วันที่ 08 กรกฎาคม 2559
AM รายงานสถานการณ์อาหารชุมชน
AM 1. วิถีปลูกผักสร้างครัวชุมชน
AM 2. กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสร้างอาหารชุมชน
AM 3. “ปลูกอยู่ปลูกกิน” ที่โคกจาน
AM 4. จัดการน้ำ เพิ่มอาหาร สร้างเศรษฐกิจ
PM 0. การจัดระบบอาหารชุมชน kn
PM 2. พลวัตการเกษตรไทยในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์
PM 3. อาหารและการเกษตรไทยภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉ.12
PM 4. แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ฉบับที่ 1

วันที่ 29 พฤษภาคม 2559
ป.4 วิธีการสอบทานและนำเสนอข้อมูลชุมชน TCNAP โดย ป้าปุ๋ย
ป.5 การออกรายงาน_การนำเสนอข้อมูล TCNAP

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559
PPเป้าหมายและวัตถุประสงค์_พี่ด้วง
คู่มือ TCNAP EXAM (PPT)
ทบทวน TCNAP 28 พ.ค.2559
ป. 2 การใช้แบบสอบถามชุดพื้นฐาน ๗ ด้าน
ป.1 การสร้างทีมจัดการระบบข้อมูลตําบล คุณชินวุฒิ
ป.3 การใช้โปรแกรม โดยพี่ลี

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุในเครือข่ายฯ โดย ผอ.ดวงพร
AM 1. ตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ต.แม่ปะ
AM 2. จัดสวัสดิการผู้สูงอายุฯ ต.แว้ง
AM 3. จัดบริการสาธารณะ รร.ผู้สูงอายุ ต.ไกรนอก
AM 4. อะไรอะไรก็เพื่อสููงอายุฯ ต.วังน้ำเย็น
AM 5. ผู้สูงอายุร่วมใจสร้างสุข ต.ดอนแก้ว
PM 1. การขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สน.3 โดย ผอ.ดวงพร
PM 2. ประมวลรูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดย รศ.ดร.ขนิษฐา
PM 3. นโยบายการจัดบริการสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุุ โดย คุณวิมล
PM 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคุณธนา
PM 5. Universal Designs เพื่ออิสระภาพในการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุ โดย อ.ไตรรัตน์

วันที่ 04 กรกฎาคม 2558
( PDF ) ตารางออกอากาศ ทางโทรทัศน์ | บุหรี่
01 สื่อโทรทัศน์ ( MP4) | เรื่อง "ลำบาก" 15 วินาที (ออกอากาศ 1-15 กรกฎาคม)

วันที่ 03 กรกฎาคม 2558
( PDF ) ตารางออกอากาศ ทางวิทยุ
01 สื่อวิทยุ ( MP3 ) | ไอโอดีน | Supermom Version 1
02 สื่อวิทยุ ( MP3 ) | ไอโอดีน | Supermom Version 2
03 สื่อวิทยุ ( MP3 ) | บุหรี่ | ถึงคนที่คิดจะเลิกบุหรี่
04 สื่อวิทยุ ( MP3 ) | บุหรี่ | ทุกครั้ง
05 สื่อวิทยุ ( MP3 ) | งดเหล้าครบพรรษา | ได้บุญทั้งชุมชน_กรุงเทพฯ
06 สื่อวิทยุ ( MP3 ) | งดเหล้าครบพรรษา | ได้บุญทั้งชุมชน_เหนือ
07 สื่อวิทยุ ( MP3 ) | งดเหล้าครบพรรษา | ได้บุญทั้งชุมชน_อีสาน
08 สื่อวิทยุ ( MP3 ) | งดเหล้าครบพรรษา | ได้บุญทั้งชุมชน_ใต้

วันที่ 05 มีนาคม 2558
01 EH103 กล่าวสุนทรพจน์ พลังชุมชนท้องถิ่นปฏิรูปสังคม
02 EH103 ผลการสำรวจ
03 รับสมัครสนับสนุนทุน

วันที่ 04 มีนาคม 2558
01 EH 103 รายงานการขับเคลื่อน เครือข่ายร่ามสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
02 EH 103 เกริ่นนำเพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน
03 GH203 ประสิทธิภาพและผลิตผลของกลไกการจัดการภัยพิบัติชุมชนท้องถิ่น_หนังสือโครงการจัดทำแผนที่ระดับตำบลฯ
04 GH 203 ประสิทธิภาพและผลิตผลของกลไกการจัดการภัยพิบัติชุมชนท้องถิ่น_หนังสือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
05 GH 203 ประสิทธิภาพและผลิตผลของกลไกการจัดการภัยพิบัติชุมชนท้องถิ่น_หนังสืออปท.กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
06 GH202 คนปลอดเหล้า...ถนนปลอดภัย_จังหวัดต้นแบบ..การสร้างมาตราการลดอุบัติเหตุ
07 GH202 คนปลอดเหล้า...ถนนปลอดภัย_ถานการณ์และข้อมูลสถิติความปลอดภัยทางถนน
08 HG202 คนปลอดเหล้า_ถนนปลอดภัย_VDO ห้องอุบัติเหตุ
09 GH201 การดำเนินงานของท้องถิ่นจากนานาประเทศ_Alfredo A. Arquillano Jr.(Phillipines) ไทย-อังกฤษ
10 GH201 การดำเนินงานของท้องถิ่นจากนานาประเทศ_Bhutan GNH__ไทย-อังกฤษ
11 GH201 การดำเนินงานของท้องถิ่นจากนานาประเทศ_Dr.Doung Van Ni_ไทย -อังกฤษ
12 GH201 การดำเนินงานของท้องถิ่นจากนานาประเทศ_vietnam
13 GH201 การดำเนินงานของท้องถิ่นจากนานาประเทศ_โปสเตอร์การจัดการการศึกษา Fujieda ไทย
14 GH201 การดำเนินงานของท้องถิ่นจากนานาประเทศ_โปสเตอร์การจัดการภัยพิบัติ-Fujieda ภาษาไทย
15 GH201 การดำเนินงานของท้องถิ่นจากนานาประเทศ_โปสเตอร์การจัดการสิ่งแวดล้อม Fujieda ไทย
16 GH201 การดำเนินงานของท้องถิ่นจากนานาประเทศ_โปสเตอร์การจัดการสุขภาพ Fujieda ไทย
17 GH201 การดำเนินงานของท้องถิ่นจากนานาประเทศ_โปสเตอร์แนะนำเมืองที่คนเลือกมาอยู่ Fujieda1 ไทย
18 GH201 การดำเนินงานของท้องถิ่นจากนานาประเทศ_โปสเตอร์ประเทศเวียดนาม
19 GH201 การดำเนินงานของท้องถิ่นจากนานาประเทศ_โปสเตอร์ประเทศอินโดนีเซีย
20 GH202 เสวนาการบริหารจัดการบริการสาธารณะของชุมชนท้องถิ่นใน ๕ ประเทศ_Indonesia Drs.Hendro Martojo Managing waste_Dinner talk session-English Version
21GH202 เสวนาการบริหารจัดการบริการสาธารณะของชุมชนท้องถิ่นใน ๕ ประเทศ_ Phillipines Murharsito Empowerment_English Version
22 GH202 เสวนาการบริหารจัดการบริการสาธารณะของชุมชนท้องถิ่นใน ๕ ประเทศ_ไทย-อังกฤษ
23 EH 103 ถกแถลงแปลงนโยบายการดูแลผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติระดับ_ppt_สังคมไทยดูแลผู้สูงอายุ-นพ.สุทธิชัย
24 EH 103 ถกแถลงแปลงนโยบายการดูแลผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติระดับ_ppt_อภิปรายผู้สูงอายุ นายกชาญชัย-จอมบึง
25 EH 103 ถกแถลงแปลงนโยบายการดูแลผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติระดับ_โพสเตอร์ การดูแลผู้สูงอายุ
26 EH 103 ถกแถลงแปลงนโยบายการดูแลผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติระดับ_aw บทเรียนผู้สูงอายุ web
27 EH103 ปฏิรูปการเรียนรู้ ชุมชนท้องถิ่นทำได้จริง_ก่อร่างสร้างวิชชาลัย
28 EH103 ปฏิรูปการเรียนรู้ ชุมชนท้องถิ่นทำได้จริง_การเรียนรู้เปลี่ยนชีวิต
29 EH103 ปฏิรูปการเรียนรู้ ชุมชนท้องถิ่นทำได้จริง_การเรียนรู้เพื่อสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของชุมชนท้องถิ่น

วันที่ 03 มีนาคม 2558
00 จดหมายข่าวฟื้นถิ่น 3 มีนาคม 2558
01 EH103 สมัชชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูป ครั้งที่ ๕
02 EH103 สมัชชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูป ครั้งที่ ๕_เส้นทางการพัฒนา
03 GH201 ขับรถปลอดภัย ปลอดโรค มีวินัย_บรรยายพิเศษ ขับรถปลอดโรค
04 GH201 ขับรถปลอดภัย ปลอดโรค มีวินัย_เล่าสู่กันฟัง พนักงานขับรถเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายฯได้อย่างไร
05 GH202 ผลิตอาหารได้ ทุกคน ทุกครอบครัว ทุกองค์กร ทุกชุมชน (Do It By....)_PPT
06 GH202 ผลิตอาหารได้ ทุกคน ทุกครอบครัว ทุกองค์กร ทุกชุมชน (Do It By....)_ปนิฏาน
07 EH103 เอกสารประกอบห้องอาสาทำดี
08 EH103 อาสาทำดีพลังเปลี่ยนประเทศไทย_PPT
09 GH201 ลด-ละ-เลิก บุหรี่ ด้วยความมุ่งมั่นของชุมชนท้องถิ่น_หนังสือสูบครับ...แต่เลิกแล้ว
10 GH202 ผลิตอาหารได้ ฯ (Do It By....)_อาหารกับสารเคมีการเกษตร
11 GH202 ผลิตอาหารได้ ฯ (Do It By....)_อาหารกับค่าใช้จ่ายครัวเรืนและชุมชน
12 GH202 ผลิตอาหารได้ฯ (Do It By....)_การสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านอาหารและปัญหาสุขภาพ
13 GH203 PPTพลังเยาวชน พลังขับเคลื่อนการป้องกัน-ลดท้องวัยรุ่น_PPT
14 GH203 คู่มือพลังเยาวชน พลังขับเคลื่อนการป้องกัน-ลดท้องวัยรุ่น
15 EH103 อาสาทำดีพลังเปลี่ยนประเทศไทย_ครอบครัวเดียวกัน 一家人歌詞
16 EH103 อาสาทำดีพลังเปลี่ยนประเทศไทย_powerpoint Nongnick
17 EH103 อาสาทำดีพลังเปลี่ยนประเทศไทย_กิจกรรมการเรียนการสอนจริยธรรมฉือจี้ 57ก้อย
18 EH103 อาสาทำดีพลังเปลี่ยนประเทศไทย_เพลง ปลูกต้นไม้ เนี้อทั้งหมด
22 EH103 อาสาทำดีพลังเปลี่ยนประเทศไทย_ครอบครัวเดียวกัน 一家人泰文

วันที่ 02 มีนาคม 2558
00 จดหมายข่าวฟื้นถิ่น 2 มี.ค. 58
01 GH201-203 บรรยายพิเศษ สร้างโรงเรียนเพื่อผู้สูงอายุ_ต.หัวง้ม
02 GH201-203 เสวนา การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ _ต.อุโมงค์ เชียงราย
03 GH201-203 เสวนา การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ _ต.วังน้ำเย็น สระแก้ว
04 GH201-203 เสวนา การจัดตั้งโโรงเรียนผู้สูงอายุ_ต.ไกรนอก สุโขทัย
05 GH201-203 เสวนา การจัดตั้งโโรงเรียนผู้สูงอายุ_ต.แม่แรง
06 GH201-203 สรุปความก้าวหน้าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง
07 GH201-203 Passport_เส้นทางการเรียนรู้
08 GH201 บรรยายพิเศษ เปิดโลกบูรณาการ พลังเยาวชนกับพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การปฏิรูปสังคม
09 GH201 ห้องเรียนรู้สู่การบูรณาการ อปท.ยุคใหม่ใส่ใจเยาวชน_คู่มือท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารอปท.
11 GH202 บรรยายพิเศษ Road Map การจัดการขยะ (ครั้งแรกของประเทศไทย)เราต้องทำให้ได้
13 GH202 เวทีชี้นำ ชุมชนปลอดขยะ ท้องถิ่นต้องทำได้_มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
14 GH202 เวทีชี้นำ ชุมชนปลอดขยะ ท้องถิ่นต้องทำได้_เทศบาลนครขอนแก่นhttp://youtu.be/XE1vdgu06OE

วันที่ 01 มีนาคม 2558
00 aw_กำหนดการเวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทยครั้งที่ 5/2558
00 กำหนดการ เวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่การอภิวัตน์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558
00 จดหมายข่าวพื้นถิ่น 1 มีนาคม 2558
01 GH201-203 รายงานความพยายาม ๑ ปีการดำเนินงานของเครือข่ายฯ_PPT
03 GH201-203 ปาฐกถาพิเศษ เมืองคุณธรรม เมืองของแผ่นดิน_ปาฐกถาพิเศษ
04 GH201-203 ประกาศเจตจำนง เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
06 GH201-202 บรรยายพิเศษ สถาบันการเงินชุมชน เครื่องมือจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น_PPT
07 GH201-202 บรรยายพิเศษสถาบันการเงินชุมชน เครื่องมือการจัดการตนเอง_หนังสือ
08 GH201-202 เสวนา สถาบันการเงินชุมชน แก้ปัญหาสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร_สบง สุขสำราญ ชุมพร
09 GH201-202 เสวนา สถาบันการเงินชุมชน แก้ปัญหาสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร_ สบง หัวง้ม เชียงราย
10 GH201-202 เสวนา สถาบันการเงินชุมชน แก้ปัญหาสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร_ สบง ศรีฐาน ยโสธร
11 GH201-202 เสวนา สถาบันการเงินชุมชน แก้ปัญหาสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร_ สบง สมอแข
12 GH203 คู่มือการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง
13 GH203 แบบเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมลดละเลิกยาสูบในกลุ่มเยาวชนโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสร้างการเรียนรู้ และร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตะวันตก” [ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ]
1. 340a52c098b8d8a3350cb7800ae7fe41b7d1ecd1s1c6d0nm0o6nb0umeuddo3r2h6docx

ทต.โพรงมะเดื่อ-ประชุมเครือข่ายโครงการรวมพลังชุมชนท้องถิ่นสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3(ประชุมสัญจร) [ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ]
1. 1.กำหนดการ.docx

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ [ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ]
1. ddab3902b4c6ebcd8f861541d06155f056ee7240ih2avjiggfh4t5nadjmj2u4v17.pdf

การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ [ วันที่ 02 ธันวาคม 2558 ]
1. กำหนดการวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘.pdf

การประชุมออกแบบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนด้วยพลังประชารัฐ [ วันที่ 03 ธันวาคม 2558 ]
1. ร่างกำหนดการพัฒนายุทธสาสตร์ประชารัฐ 3Dec15DP.pdf

การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) [ วันที่ 08 ธันวาคม 2558 ]
1. ร่างกำหนดการฯ ร่วมระหว่าง พอช. และ สสส. วันที่ 9 ธค.2558DP.pdf

หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่นด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน” รุ่นที่ 13 [ วันที่ 09 ธันวาคม 2558 ]
1. 2_ตารางฝึกอบรม.pdf

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคเหนือตอนบน (ล้านนา) ครั้งที่ 4/2558 [ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ]
1. ระเบียบวาระการประชุม 4-58.pdf

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ข้อเสนอโครงการว่าที่ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (พี่เลี้ยง) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ [ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ]
1. 03_(ร่าง)กำหนดการ.docx

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ (ว่าที่) ศูนย์การจัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ]
1. กำหนดการ.pdf
2. ข้อมูลและเอกสารประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการ.pdf
3. คู่มือการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ศจค.(update10Dec15).docx
4. คู่มือการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ศจค.(update10Dec15).pdf

การนำใช้หลักสูตรเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับตำบลเครือข่าย รุ่นที่ 9 [ วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ]
1. ตาราง + กำหนดการ.docx

การรับรองหลักสูตรการเรียนรู้ สำหรับศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน [ วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ]
1. วิพากย์น้ำแพร่02.pdf
2. วิพากย์น้ำแพร่01.pdf
3. วิพากย์น้ำแพร่03.pdf
4. วิพากย์น้ำแพร่04.pdf
5. วิพากย์น้ำแพร่05.pdf
6. วิพากย์น้ำแพร่06.pdf
7. วิพากย์น้ำแพร่07.pdf
8. วิพากย์น้ำแพร่08.pdf

หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่นด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน” (รุ่นที่ 14) [ วันที่ 23 ธันวาคม 2558 ]
1. 2_ตารางฝึกอบรม.pdf

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยชุมชน (พี่เลี้ยง) รุ่นที่ 1 [ วันที่ 23 ธันวาคม 2558 ]
1. กำหนดการ RECAP เจ็ดเสมียน.pdf

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยชุมชน รุ่นที่ 1 [ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ]
1. กำหนดการ RECAP เจ็ดเสมียน (1).pdf

ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการตำบลสุขภาวะ (สสส.) และกลไกบริหารจัดการระดับพื้นที่ [ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ]


ประชุมเตรียมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่าอยู่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ [ วันที่ 05 มกราคม 2559 ]
1. ระเบียบวาระการประชุมฯ คสร.จังหวัดน่าอยู่ ครั้งที่ 1-2559.pdf

การประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อออกแบบและจัดทำแนวทางการจัดเวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ [ วันที่ 08 มกราคม 2559 ]
1. กำหนดการ.pdf

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่าอยู่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ [ วันที่ 12 มกราคม 2559 ]
1. ระเบียบวาระการประชุมฯ คสร.จังหวัดน่าอยู่ ครั้งที่ 1-2559.pdf

การประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบและทบทวนแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายฯ [ วันที่ 16 มกราคม 2559 ]
1. กำหนดการ 16-18 ม.ค.59.pdf

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม นำเสนอแนวทางการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ [ วันที่ 25 มกราคม 2559 ]
1. กำหนดการ 25 ม.ค.59.docx

เพื่อฟื้นฟูทักษะการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลและการทำวิจัยชุมชน (TCNAP & RECAP Revitalization) [ วันที่ 28 มกราคม 2559 ]
1. (ร่าง)กำหนดการ WS TCNAP revitalize_28-31ม.ค._P2+TCNAP.pdf
2. คู่มือแนวคิด.pdf
3. คู่มือแบบเก็บ.pdf

วางแผนการติดตามสนับสนุนเครือข่ายตำบลสุขภาวะจังหวัดแม่ฮ่องสอน: พื้นที่ยากลำบาก [ วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2559 ]
1. ร่างกำหนดการ-3-5Jan16 มฮส DP.pdf
2. ร่างกำหนดการ-3-5Jan16 มฮส DP.docx

การติดตามสนับสนุนเครือข่ายตำบลสุขภาวะจังหวัดแม่ฮ่องสอน: พื้นที่ยากลำบาก [ วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2559 ]
1. ร่างกำหนดการติดตามงานฯ 6-9ก.พ.59.docx
2. ร่างกำหนดการติดตามงานฯ 6-9ก.พ.59.pdf

คณะทำงานกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ [ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ]
1. map_lumphawa.pdf
2. กำหนดการการประชุมคณะทำงานกลาง12-14Feb59_Edite.pdf

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่1/2559 [ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ]
1. 2_ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1.docx

การทบทวนแนวทางการเสริมสร้างทักษะการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลและการทำวิจัยชุมชน (TCNAP & RECAP Revitalization) [ วันที่ 04 มีนาคม 2559 ]
1. (ร่าง)กำหนดการ WS การวิเคราะห์และนำใช้ข้อมูล RECAP TCNAP สำหรับ ศปง..pdf

การพัฒนาทักษะการสรุปข้อมูลและเขียนเอกสารโดยใช้ข้อมูลจาก TCNAP&RECAP [ วันที่ 04 มีนาคม 2559 ]
1. (ร่าง)กำหนดการ WS การพัฒนาทักษะการสรุปและเขียนข้อมูลจาก RECAP TCNAP ศวภ. ศวฉ. ครั้งที่ 2 .pdf

สอบทานแหล่งเรียนรู้ และบ้านพักโฮมสเตย์ [ วันที่ 09 มีนาคม 2559 ]
1. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1_ (ร่าง) กำหนดการ (1).pdf

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อตรวจสอบและประเมินความพร้อมในการรับรองหลักสูตรการเรียนรู้ ของศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.) พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2559” [ วันที่ 12 มีนาคม 2559 ]
1. Agenda_สอบทานหลักสูตร_12-13.03.2016.pdf

โครงการศึกษาดูงานเพื่อทบทวนและพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการ [ วันที่ 13 มีนาคม 2559 ]
1. กำหนดการอบรม ไปท่างาม (ทต.หนองพลับ).doc

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการสานพลังชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สู่การจัดการตนเอง รับรุ่น (รุ่นที่ 4) [ วันที่ 14 มีนาคม 2559 ]
1. 002_Agenda_TCNAP_ซับสมบูรณ์_(กำหนดการ).docx

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแบบมีส่วนร่วม (TCNAP) สำหรับตำบลเครือข่ายภายใต้ศูนย์ฝึกอบรม พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2559 (พี่เลี้ยง) [ วันที่ 14 มีนาคม 2559 ]
1. 002_Agenda_TCNAP_ซับสมบูรณ์_(กำหนดการ).docx

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง อปท.เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่กับ โครงการพัฒนาชุมชนและสร้างเครือข่ายสู่ตำบลสุขภาวะ รุ่นที่ 9 [ วันที่ 14 มีนาคม 2559 ]
1. ตารางเวียนฐาน รุ่นที่ 9.pdf

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแบบมีส่วนร่วม (TCNAP) สำหรับตำบลเครือข่ายภายใต้ศูนย์ฝึกอบรม พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2559 [ วันที่ 15 มีนาคม 2559 ]
1. 002_Agenda_TCNAP_ซับสมบูรณ์_(กำหนดการ).docx

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยชุมชน (RECAP) พี่เลี้ยง [ วันที่ 18 มีนาคม 2559 ]
1. กำหนดการ RECAP บ้านในดง_edit.pdf

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยชุมชน (RECAP) [ วันที่ 19 มีนาคม 2559 ]
1. กำหนดการ RECAP บ้านในดง.pdf

การวิจัยถอดบทเรียน เพื่อการวางแผนและออกแบบการพัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง [ วันที่ 19 มีนาคม 2559 ]
1. 2..pdf

การประชุมเตรียมการฝึกอบรม(TCNAP) เฉพาะพี่เลี้ยง [ วันที่ 28 มีนาคม 2559 ]
1. 2.กำหนดการTCNAP_วังน้ำเย็น ฉบับแก้ไข.docx
2. 2.กำหนดการTCNAP_วังน้ำเย็น ฉบับแก้ไข.pdf

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ในเครือข่ายโครงการนครปฐม [ วันที่ 29 มีนาคม 2559 ]
1. กำหนดการเรียนรู้เครือข่าย 29 -30 มี.ค. 59.pdf

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง [ วันที่ 29 มีนาคม 2559 ]
1. กำหนดการเรียนรู้.doc

หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่นด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน” (รุ่นที่ 19) [ วันที่ 30 มีนาคม 2559 ]
1. 2_ตารางฝึกอบรม.pdf

การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสานพลังชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างตำบลน่าอยู่คู่ความพอพียง (รับรุ่น) รุ่นที่ ๑๐ [ วันที่ 01 เมษายน 2559 ]
1. กำหนดการรับรุ่น.pdf

การเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เฉพาะประเด็น ในพื้นที่ศูนย์ประสานงานเฉพาะประเด็น (ศปง.) [ วันที่ 05 เมษายน 2559 ]
1. กำหนดการ 5-7 เม.ย..pdf

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ภายในพื้นที่” [ วันที่ 07 เมษายน 2559 ]
1. กำหนดการอบรมหลักสูตรภายใน (พิมาน).pdf

กลั่นกรองทางวิชาการข้อเสนอโครงการ [ วันที่ 19 เมษายน 2559 ]
1. กำหนดการReviewโครงการวันที่ 19-20เม.ย.59.docx

การลงพื้นที่ อปท.เครือข่าย ติดตามแบบหนุนเสริมพลัง ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ ศจค.ท่างาม [ วันที่ 19 เมษายน 2559 ]
1. กำหนดการลงพื้นที่ 19-20 เม.ย._.pdf

การประชุมเพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำหรับการออกแบบกิจกรรมการรณรงค์ (ศจค.ละ ๒ ท่าน) [ วันที่ 20 เมษายน 2559 ]
1. ร่างกำหนดการวางแผนรณรงค์แม่ปะ 24 เม.ย. 59.pdf

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่าย (ประชุมสัญจร ครั้งที่ 4) อปท.เครือข่าย ศจค.ท่างาม [ วันที่ 25 เมษายน 2559 ]
1. กำหนดการประชุม _25-26 เม.ย..pdf

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแบบมีส่วนร่วม (TCNAP) สำหรับตำบลเครือข่ายภายใต้ศูนย์ฝึกอบรมพื้นที่ภาคตะวันออก รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559" [ วันที่ 25 เมษายน 2559 ]
1. กำหนดการTCNAP_วังน้ำเย็น.doc