ภาพเกี่ยวกับข่าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการเสริมสร้างทักษะการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลและการทำวิจัยชุมชน (TCNAP&RECAP Revitalization) ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม2559


ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการเสริมสร้างทักษะการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลและการทำวิจัยชุมชน (TCNAP&RECAP Revitalization) ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม2559