ภาพเกี่ยวกับข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงาน


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงาน “รวมพลังเครือข่าย รวมพลังชุมชน สู่ตำบลสุขภาวะ” ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการ “รวมพลังเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนตำบลน่าอยู่” โดย อบต.อุทัยเก่า และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่