ภาพเกี่ยวกับข่าว

mou


การประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสร้างการเรียนรู้ และร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557