ภาพเกี่ยวกับข่าว

TCNAP


การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแบบมีส่วนร่วม : ตำบลเครือข่ายภายใต้ศูนย์ฝึกอบรม (แม่ข่าย) จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์”