การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงาน “รวมพลังเครือข่าย รวมพลังชุมชน สู่ตำบลสุขภาวะ” ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการ “รวมพลังเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนตำบลน่าอยู่” โดย อบต.อุทัยเก่า และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่... อ่านเพิ่มเติม »

mou

การประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสร้างการเรียนรู้ และร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557... อ่านเพิ่มเติม »

TCNAP

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแบบมีส่วนร่วม : ตำบลเครือข่ายภายใต้ศูนย์ฝึกอบรม (แม่ข่าย) จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์”... อ่านเพิ่มเติม »